Soalan Lazim

Terdapat 8 modul yang terdapat dalam sistem I-Plan iaitu :

 1. Modul Pengurusan Data Gunatanah
 2. Modul Pengesahan
 3. Modul Manual Pengguna Online
 4. Modul Repository
 5. Modul Integrasi Sistem/Data Migrasi
 6. Modul Pentadbiran
 7. Modul Pemetaan Interaktif
 8. Modul Login dan Logout

Data yang disimpan dalam sistem I-Plan ialah data geospatial gunatanah semasa, komited dan zoning (Peta Cadangan) yang telah dikemaskini untuk 11 Negeri di Semenanjung Malaysia.

Stakeholder I-Plan ialah :-

 1. PLANMalaysia@Bahagian Maklumat Gunatanah Negara berfungsi sebagai pusat maklumat gunatanah Negara untuk menyelaras dan menyeragam maklumat gunatanah negara dan menyediakan platform komprehensif untuk perkongsian maklumat gunatanah terkini.
 2. PLANMalaysia@Pejabat Projek Zon berfungsi untuk mengemaskini maklumat gunatanah semasa bagi penyediaan rancangan-rancangan pemajuan dan PTK serta membantu PLANMalaysia@Negeri melaksanakan kerja-kerja pengemaskinian maklumat gunatanah semasa.
 3. PLANMalaysia@Negeri berfungi sebagai Pusat Maklumat Gunatanah Negeri untuk menyedia, mengemaskini dan menyelaras maklumat gunatanah semasa, komited dan zoning daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 4. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berfungsi sebagai Pusat Maklumat Gunatanah Peringkat Tempatan untuk mencerap dan mengemaskini maklumat gunatanah semasa, komited dan zoning bagi kawasan di bawah pentadbiran PBT.

Pengguna berdaftar hanya terhad kepada stakeholder I-Plan sahaja.

Tidak, pemetaan yang dibangunkan di dalam I-Plan hanya membenarkan pengguna untuk melihat suatu Negeri atau kawasan sahaja.

Tidak, keluasan setiap kategori tidak dipaparkan di dalam sistem I-Plan.

Tidak, sistem I-Plan menyediakan data bermula tahun 2013 sehingga kini. Walaubagaimanapun, pengguna boleh merujuk perkara ini kepada admin bahagian untuk bantuan lanjut.

Anda boleh merujuk/klik pada manual pengguna yang telah disediakan di halaman utama sistem ini.

Tidak. Pelan interaktif ini  untuk rujukan sahaja.

Tempoh pengaktifan akaun hanya sah laku dalam masa tiga bulan sahaja, dan pengguna perlu memohon semula.