Kod Gtn Penerangan
IFU606 Pusat Kitar Semula
Tempat untuk meletak atau menjual sisa pepejal yang boleh dikitar semula.
IFU607 Pelupusan Sisa Pepejal Lain
Aktiviti pelupusan sisa pepejal yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)
IFU608 Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bukan Sanitari
Tempat pembuangan sampah yang terbuka serta tidak dilengkapi sistem pengumpulan gas metana dan air larut resap, loji rawatan air larut resap dan penutupan liner.
IFU609 Tapak Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu
Tempat untuk merawat dan melupus sisa buangan yang menyediakan kemudahan loji pembakaran untuk rawatan haba dan pelupusan sisa buangan berjadual termasuk sisa patalogi dan klinikal
IFU610 Tapak Pelupusan Sisa Pepejal yang Telah Ditutup.
Tempat pembuangan sampah yang telah tidak beroperasi atau telah ditutup
IFU700 Buangan Terjadual
Buangan terjadual adalah apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005
IFU701 Pusat Pengurusan Bahan Kimia / Berbahaya
Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan bahan kima/berbahaya yang dihasilkan dalam negara
IFU705 Pusat Pengurusan Sisa Klinikal
Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan sisa klinikal yang dihasilkan dalam negara
IFU709 Pusat Pengurusan Sisa Radioaktif
Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan untuk mengendalikan sisa radioaktif yang dihasilkan dalam negara
IFU712 Buangan Terjadual Lain
Aktiviti pelupusan sisa berjadual yang lain (yang aktivitinya tidak tersenarai di atas)

-

Pengunjung

-

Hari Ini

-

Minggu Ini

-

Bulan Ini